Etusivu> Kirjastolehti > Nuortenpalvelu ry: Nuoret kirjastossa – Työntekijän opas

Nuortenpalvelu ry: Nuoret kirjastossa – Työntekijän opas

Oli kiva lukea oppaan lopusta nuorten omia kokemuksia kirjastosta ja siellä viihtyvyydestä. Kirjastosta on pääosin myönteiset mielikuvat. Kirjasto nähtiin erityisesti rauhallisena paikkana, jonne on hyvä piiloutua hektisestä nykymaailmasta.

Kirjasto on tärkeä osa nuoren kasvuympäristöä ja kirjaston henkilökunta tärkeitä aikuisia nuoren arjessa. Näin todetaan alkuvuodesta ilmestyneessä oppaassa Nuoret kirjastossa, joka antaa kirjaston työntekijöille vinkkejä nuorten kohtaamisiin muuttuvassa tietoyhteiskunnassa.

Oppaan alkusanoissa mainitaan nykyhetken muutoksen tuulet sekä nuorison vapaa-ajanviettotavoissa että kirjastohenkilökunnan työnkuvassa. Opiskelu ja opetus muuttuvat sosiaalisimmaksi ainerajoja yhdistäviksi ryhmätöiksi, jolloin kirjastolta vaaditaan paikkoja kokoontua oppimaan yhdessä. Samaan aikaan elämä ja oppiminen ovat yksilöityneet, mikä tarkoittaa monen nuoren kohdalla yksinäisyyden kokemuksia. Tässä kirjasto voi toiminnallisin menetelmin tukea yhteisöllisyyttä. Oppaassa kiitellään kirjastoa siitä, että se tarjoaa nuorille paikkoja ja tilaa tasapainoiselle kasvulle.

Rakentava ja aito vuorovaikutus on tärkeä osa nuoren kohtaamisessa. Lähtökohtaisesti myönteinen suhtautuminen nuoriin tuottaa parempia ja pitkäkestoisempia tuloksia ja positiivinen huomiointi auttaa ehkäisemään ongelmien pahenemista. Oppaassa korostetaan useaan otteeseen myös sitä, että työyhteisössä on sovittava yhteiset toimintatavat kaikille työntekijöille, sillä yhdenmukainen linja ja siihen sitoutuminen on tärkeää nuorten kanssa toimiessa. Tällöin järjestyksenpidossa henkilökunnan tuki on takana ja kukaan ei koe jäävänsä yksin vaikeiden tilanteiden kanssa.

Tärkeää on huomioida, että nuorista puhuminen yhtenä joukkona on harhaanjohtavaa. Asiakasstereotypioiden ylläpitämistä ja kategorisointia täytyy välttää myös kirjaston asiakastyössä. Nuoret kokevat tasavertaisen kohtelun yhtä lailla tärkeänä kuin mikä tahansa muukin asiakasryhmä. Merkittävää on muistaa se, että millaista asiakaspalvelua nuori saa nyt, vaikuttaa hänen suhtautumiseensa kirjastoon myös tulevaisuudessa.

Yleisempiä arkisiin asiointeihin liittyviä haastavia tilanteita nuorten kanssa on oppaassa listattu meluaminen, asiaton kielenkäyttö, tahallinen sotkeminen ja ilkivalta, pitkä hengailu, evästäminen kirjastossa, energiajuomat sekä nuoret ja kulkuvälineet. Opas antaa joitain vinkkejä siihen kuinka tällaisia tilanteita voisi ratkaista. Ohjeistuksessa korostetaan kuitenkin sitä, että jokainen kohtaaminen ihmisten välillä on erilainen ja haasteellisissa tilanteissa täytyy edetä kunkin tilanteen mukaan. Pelisilmä ja osaaminen kehittyvät kokemuksen kanssa.

Yhteisten pelisääntöjen tekeminen on yksi toimintavoista, jolla kirjasto voi rakentaa kestävämmän kasvupohjan nuorten kanssa toimimiselle. Nuoret sitoutuvat helpommin yhteisiin pelisääntöihin, jos he ovat olleet itse niitä laatimassa. Kun säännöt ovat kirjastossa näkyvillä, niihin on helppo myös vedota. Tämä on varmasti hyvä tapa luoda yhdenmukaista linjaa kirjastossa käyttäytymiselle. Tähän lisäisin myös positiivisen ilmaisun voiman pelisääntöjä laatiessa. Viestinnässä on tärkeää, että ei koko ajan kielletä vaan yritetään ilmaista asiat myönteisen ohjeistuksen avulla.

Oli kiva lukea oppaan lopusta nuorten omia kokemuksia kirjastosta ja siellä viihtyvyydestä. Kirjastosta on pääosin myönteiset mielikuvat. Kirjasto nähtiin erityisesti rauhallisena paikkana, jonne on hyvä piiloutua hektisestä nykymaailmasta. Kirjaston käyttö ei leimaa negatiivisesti ja hengailu on rauhallisempaa kuin kauppakeskuksissa. Nuoret suhtautuvat kirjaston työntekijöihin positiivisesti. Hyvä henkilökunta on ystävällinen, avulias, rento mutta myös rohkea puuttumaan esim. meluamiseen. Sen sijaan henkilökunnan ajatukset kirjaston tehtävistä nuorten suhteen olivat jakaantuneet kahtia. Osa oli sivistysperinteisen toiminnan kannalla ja osa pitää tapahtumatoimintaan laajentamista tärkeänä. Osan mielestä nuorten osallistamista esim. tilojen suunnitteluun ei pidetty erityisen tarpeellisena, vaikkakin lähes kaikki kyselyssä mukana olleet paikkakunnat tiedostivat nuorten annin uusien kirjastojen suunnittelussa.

Nuoret kirjastossa -opas on tiivis infopaketti nuorten kanssa toimimisesta. Se antaa työkaluja sovellettavaksi ja tukee aiheesta keskustelua työyhteisön kanssa. Varsinaisesti mitään uuden mullistavia toimintatapoja oppaassa ei tullut esille. Jäin kaipaamaan vielä enemmän konkreettisia ohjeita haastaviin tilanteisiin. Toisaalta jokaisella kirjastolla on oma yksilöllinen toimintaympäristönsä, jolloin tilanteet muuttuvat eikä kaiken kattavia toimintatapoja voi yhteen oppaaseen tiivistää. Takasivulla onkin yhteistiedot sekä lisätietoa Nuorten palvelu ry -järjestön toiminnasta ja heidän tarjoamastaan lisäkoulutuksista.

Kirjoittaja on Suomen kirjastoseuran nuortenkirjastotyöryhmän puheenjohtaja

Lisätietoa oppaasta:

www.nuortenpalvelu.fi