Etusivu> Ajankohtaista > OKM-kysely kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta ja kotouttamisesta taiteen ja kulttuurin avulla

OKM-kysely kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta ja kotouttamisesta taiteen ja kulttuurin avulla

Onko yhteisösi erityisesti huomioinut pakolaisia/turvapaikanhakijoita/maahanmuuttajia taide- ja kulttuuriohjelmatarjonnassaan, esimerkiksi, lisäämällä heidän osallistumistaan kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen elämään tai edistämällä kulttuurien välistä vuoropuhelua ja kulttuurista moninaisuutta?

Mikäli vastasit kyllä, pyydämme Sinua vastaamaan EU:n avoimen koordinaation työryhmän laatimaan kyselyyn ja kertomaan lyhyesti yhteisösi toteuttamasta projektista ja jakamaan tietoa siitä saaduista tuloksista ja käytännön työn kautta saaduista opeista ja kokemuksista.

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/68103930E61CE771.par

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus keräävät taiteen ja kulttuurin kentältä kokemuksia ja esimerkkejä käytännön kotouttamistyöstä taiteen ja kulttuurin avulla. Kysely liittyy Komission alkuvuodesta koolle kutsuman EU:n avoimen koordinaation työryhmän (OMC) työhön, joka toimeenpanee EU:n kulttuurialan työsuunnitelmaa ja siihen kirjattua painopistettä kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämisestä. Taiteen edistämiskeskus on puolestaan mukana kulttuuritoimijoista muodostuvassa työryhmässä, jonka kentältä kokoamista tuloksista toimitetaan raportti OMC-työryhmän  käyttöön.

Kentältä saatujen kokemusten pohjalta OMC –työryhmä valmistelee käsikirjaa, johon kootaan 2-10 esimerkkiä/EU-maa. Valitessaan esimerkkejä, työryhmä kiinnittää huomiota projekteissa syntyneiden toimintamallien toistettavuuteen EU:n sisällä, niiden tehokkuuteen/vaikuttavuuteen sekä siihen innostavatko projektista saadut kokemukset toimintamallin kokeiluun laajemmin. Mikäli toimintamallista on tehty arviointi, se pyydetään liittämään vastaukseen.

Kysely muodostuu projektikuvauksesta (max. 200 sanaa) ja projektia kuvaavista monivalintakysymyksistä.  Voit kirjoittaa vapaamuotoisen projektikuvauksen suoraan englanniksi tai halutessasi suomeksi tai ruotsiksi. Mikäli vapaamuotoinen kuvaus on pidempi, voit täydentää kyselyä liitteellä.

Vastaamalla tähän kyselyyn autat Suomea tuomaan tärkeän panoksensa EU:n OMC -työryhmän työhön, jonka tehtävänä on saada vuoden loppuun mennessä valmiiksi käytännönläheinen käsikirja EU-maissa toteutetuista kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja kotoutusta edistävistä toimintamalleista/käytänteistä. Käsikirjan ensisijainen kohdeyleisö on kulttuuripolitiikan tekijät, mutta sen on tarkoitus hyödyttää myös kulttuuri- ja taiteen alan laitoksia, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja alan muita aktiivisia toimijoita.

Vastausten määräaika: 18.4.2016. Lisätietoja: Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, e-mail: , p. 0295 3 30198 tai Pia Mouazan , p. 0295 330814