Etusivu> Ajankohtaista > Ifla haluaa suomalaisen kirjaston arvot kartalle – äänestys päättyy pian!

Ifla haluaa suomalaisen kirjaston arvot kartalle – äänestys päättyy pian!

Kirjastoseuran työpajassa tärkeimmiksi arvoiksi valittiin avoimuus, tiedon luotettavuus ja tasa-arvon edistäminen. Voit äänestää omia kirjastoarvojasi 16.10. asti.

Kirjastoalan kansainvälinen järjestö Ifla (International Federation of Library Associations) käynnisti kesällä Puolan konferenssissa Global Vision -nimisen projektin. Sen tavoitteena on vahvistaa kirjastojen ääntä maailmanlaajuisesti.

Äänestykseen voi osallistua kuka tahansa kirjastoista kiinnostunut. Osoite on https://globalvision.ifla.org/vote/

Suomen Global Vision -työpaja järjestettiin 20. syyskuuta Helsingin yliopiston kirjaston tiloissa Kaisa-talossa. Suomen kirjastoseura kutsui kirjastoalan edustajia hahmottelemaan kirjaston arvoja.

Työpajassa osallistujat jakautuivat neljään ryhmään. Iflalta saadun kysymyspatteriston avulla ryhmät pohtivat kirjaston arvoja ja roolia yhteiskunnassa.

Kirjastoalan edustajat eivät puhuneet saunasta, sisusta ja Sibeliuksesta. Kirjastojen perusarvoina nähtiin pyrkimys edistää tasa-arvoa, demokratiaa ja sananvapautta yhteiskunnassa. Pienryhmäkeskustelu oli rakentavaa, polveilevaa ja itsekriittistäkin.

Työpajan lopuksi koottiin yhteen, mitä ryhmät olivat saaneet hahmoteltua yhdessä. Avoimuus, yhdenvertaisuus ja yhteiskunnallinen vastuullisuus nousivat ryhmien yhteenvedoissa toistuvasti esiin. Suomen työpajassa esiin nousseet arvot olivat pääasiassa samansuuntaisia Iflan ydinarvojen kanssa, jotka painottavat kirjastopalvelujen saavutettavuutta.  Maksuttomuuden korostamisen voi nähdä suomalaisella yhteiskunnalle ominaisena tulkintana näistä arvoista.

Suomalainen kirjasto nähtiin moneen taipuvana toimijana, joka ei kuitenkaan anna kiitoksen ja kehun johtaa liikaan itsetyytyväisyyteen. Työpajan osallistujat näkivät, että kirjastolla on selkeä rooli myös eriarvoisuuden vastustamisessa. Eräs osallistuja totesi, että tämä tehtävä ei voi olla yhteiskunnassa vain kirjaston vastuulla. Kirjasto voi olla omalla tavallaan mukana muiden kanssa purkamassa eriarvoistavia rakenteita.

Kirjastoilla on opittavaa ja kehitettävää, jotta ne pystyisivät vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin muutosten ja myllerrysten keskelläkin. Toivottomuuden lisääntyminen, uhkakuvien ruokkiminen, valeuutiset sekä viime kädessä suuret globaalit ilmiöt kuten ilmastonmuutos ja muuttoliikkeet vaikuttavat myös kirjastojen toiminnan taustalla. Kirjastojen tulisi aktiivisesti tarjota paitsi laadukkaita palveluita myös tukea kansalaisten erilaisia luku- ja digitaitoja.

Vaikka painotuseroja esiintyikin, keskustelun pyörteissä löytyi hämmentävän nopeasti yksimielisyyttä siitä, missä kirjastot ovat nykyisellään hyviä ja missä olisi syytä olla nykyistä parempi. Osallistujat eivät halunneet nähdä kirjastoa laitoksena, jossa työntekijät puunaavat kokoelmia takahuoneessa. Sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö ja eri ryhmien tarpeiden tunnistaminen sekä palvelujen kohdennettu markkinointi on nostettava työn keskiöön. Kirjastoilta kaivattiin lisää rohkeutta tarttua ajankohtaisiin ilmiöihin ja valmiutta jalkauttaa uusia toimintatapoja.

 

Juttua editoitu 2.10.: Äänestysaikaa on jatkettu 16.10.2017 asti.