Mitä Kirjastoseura tekee?

Käynnissä olevat hankkeet

Kirjastot ja kehitys -hanke 2012–2017

Kirjastot ja kehitys on kehitysyhteistyöhanke, jota Kirjastoseura on toteuttanut Namibian ja Tansanian kirjastolaitosten kanssa vuodesta 2012. Tarkoituksena on viedä tietoyhteiskunnan palvelut ruohonjuuritasolle asti kirjastopalveluiden kautta. Hanke toteutetaan Suomen ulkoministeriön rahoituksella ja se päättyy vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hanke on nivottu kumppanimaiden köyhyyden poistamisen strategioihin YK:n vuosituhattavoitteiden mukaisesti. Paikallisille päättäjille jaetaan alusta asti tietoa projektin päämääristä ja toteutuksesta, ja heidän toivotaan vaikuttavan jatkossa kirjastojen rahoituksen lisäämiseen.

Lue lisää Kirjastot ja kehitys -hankkeesta »

Aikaisemmat hankkeet

Mediakasvatuksen vakiinnuttaminen yleisissä kirjastoissa (2012–2015)

Suomen kirjastoseuran mediakasvatushankkeen (toteutettu vuosina 2012–2015) tavoitteena oli edistää mediakasvatuksen vakiintumista yleisissä kirjastoissa. Hankkeen puitteissa luotiin strategisen tason suuntaviivoja kirjaston mediakasvatustoiminnalle. Tällaisia ovat esimerkiksi maakuntakirjastojen tehtävät mediakasvatuksen edistämisessä, kirjastoammattilaisten mediakasvatukseen liittyvän täydennyskoulutustarpeen arviointi, verkostoituminen kirjastojen mediakasvattajien kesken sekä yhteistyö kuntien muiden hallinnonalojen välillä.

Mediakasvatushanke oli jatkoa syksyllä 2012 aloitettuun suunnitelmatyöhön, jossa hahmoteltiin lähtökohtia maakuntatasolle jalkautuvaan kehittämiseen. Maakuntakirjastojen lisäksi keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirastojen alueelliset sivistystoimentarkastajat. Hanke sekä syksyn 2012 osahanke saivat rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Hankkeessa julkaistiin kirjastoille suunnattu opas Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja, jonka on kirjoittanut FM Mika Mustikkamäki mediakasvattajien kanssa käytyjen keskustelujen  ja työpajojen pohjalta. Käytännön näkökulmaa julkaisuun tuovat myös mediakasvattajat Anne Heinonen ja Perttu Rasi. Julkaisun tarkoitus on rohkaista kirjastojen henkilökuntaa vakiinnuttamaan tavoitteellinen mediakasvatus kirjastoissa sekä kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja yhteistyöhön muiden mediakasvatustoimijoiden kanssa. Keskeiset suositukset kirjaston mediakasvatuksessa on tiivistetty esitteeseen. 

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja (31 s.) 

Lataa julkaisu tästä (PDF)

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja 

Lataa esite tästä (PDF)

Mediefostran på allmänna bibliotek: rekommendationer och riktlinjer

Ladda ner broschyren här (PDF) 

Kumppanit

Suomen kirjastoseura on mm. seuraavien yhdistysten jäsen:

 • IFLA International Federation of Library Associations
 • EBLIDA
 • Aikakauslehtien liitto
 • Bibliotheca Baltica
 • Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA
 • Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry
 • Lukukeskus
 • Mediakasvatusseura Metka
 • Pohjola-Norden
 • Suomen kirjastomuseoyhdistys r.y.
 • Suomen musiikkikirjastoyhdistys
 • Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys
 • Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta r.y. (Kulttuuria kaikille –palvelu)

Muita yhteistyökumppaneita:

Minerva-ryhmä

Minerva-ryhmä on kirjastoalan aatteellisten ja ammatillisten järjestöjen yhteistyötä,jonka ytimessä on alan palkkauksen parantaminen, ammatti-identiteetin jakirjastotyön nykyaikaisen imagon tunnetuksi tekeminen. Mukana yhteistyössä ovat:

 • Finlands svenska biblioteksförening FSBF rf
 • Suomen kirjastoseura ry
 • Suomen tieteellinen kirjastoseura STKS ry
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (SAK)
 • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (STTK)
 • Akavan Erityisalat / Kuntien asiantuntijat KUMULA ry (AKAVA)
 • Tieteentekijöiden liitto / Informaatioalan Akateemiset INA ry (AKAVA)
 • Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry (STTK/Pardia)

Yhteistyön puheenjohtajana toimii vuonna 2017 Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno.