Kannanotot ja lausunnot

28.11.2016

Suomen kirjastoseuran ja Suomen tieteellisen kirjastoseuran mukaan Oulun AMK:n kirjastoalan koulutusta ei saa lakkauttaa, koska silloin koulutuksen valtakunnallinen kattavuus heikkenee merkittävästi. Kirjastoseurojen kannanotto (.pdf)

19.10.2016
Kirjastoalan lausunto komission esityksestä tekijänoikeuden modernisoimiseksi digitaalisilla sisä-markkinoilla Lausunto komission esityksestä (.pdf)

17.10.2016

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarvioon 2017 Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle (.pdf)

22.9.2016 Lausunto hallituksen esitysluonnokseen kirjastolaista 

Suomen kirjastoseura pitää lakiesityksen luonnosta pääosin onnistuneena. Esitys vahvistaa kirjastopalvelujen maksuttomuusperiaatetta ja kirjastojen yhteiskunnallista tehtävää. Ongelmallisena näemme kirjastotyöntekijöille asetettavat pätevyysvaatimukset, jotka jäävät liian väljiksi. 

Lue lausunto 

21.9.2016 Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta (lainauskorvauksen laajentaminen tieteellisiin kirjastoihin)

Suomen kirjastoseura, Suomen tieteellinen kirjastoseura, AMKIT konsortio ja Suomen yliopistokirjastojen neuvosto kannattavat esityksen tavoitetta saattaa oppikirjojen ja tieteellisten teosten tekijät kaunokirjallisuuden tekijöiden kanssa samaan asemaan.
Haasteena kirjastoille ovat lakiesityksen aikatauluun ja tietojen raportointiin liittyvät seikat.

Lue lausunto

25.8.2016  Suomen kirjastoseura: Kirjastoalan koulutusta pitää kehittää, ei karsia

Oulun ammattikorkeakoulun hallitus esittää kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelman lakkauttamista. Suomen kirjastoseura toivoo, että esitystä punnitaan opetus- ja kulttuuriministeriössä kirjastoalan koulutuksen kokonaisuuden kannalta. Suomalainen kirjastoverkko tarvitsee palvelujen kehittämiseksi korkeakoulutettuja ammattilaisia ympäri Suomen. Leikkausten sijaan alan koulutusta pitää kehittää ja mahdollisuutta verkko-opintoihin lisätä.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan

21.3.2016

Kannanotto: Digitaalisten aineistojen saatavuus kirjastoissa turvattava

Suomalaiset e-kirjojen myyntitilastot viittaavat siihen, että e-kirjapalveluiden käyttöönotto kirjastoissa vauhdittaa  e-kirjamarkkinoiden kasvua Suomessa. Kansalliskirjaston, Suomen kirjastoseuran, Helsingin kaupunginkirjaston – Yleisten kirjastojen keskuskirjaston ja Finlandssvenska biblioteksföreningin yhteinen kannanotto digitaalisten aineistojen kirjastolainauksen puolesta. Lue kannanotto kokonaisuudessaan 

15.1.2016
Kirjastoseura antoi lausunnon koskien komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän siirrettävyyden varmistamisesta. Kirjastoseura  pitää kannatettavana komission pyrkimystä vahvistaa kuluttajien oikeutta käyttää ostamiaan sisältöjä EU-alueen eri jäsenvaltioissa. Kirjastopalveluiden, tiedon ja sisältöjen saatavuuden kannalta olisi tärkeää, että komissio ottaisi kantaa myös kirjastojen asiakkaiden käyttöön ostamien verkkosisältöjen liikkuvuuteen.
Lue lausunto kokonaisuudessaan

8.12.2015
Kannanotto: Suomen kirjastoseura ja Suomen tieteellinen kirjastoseura eivät hyväksy kirjastoverkostoon kohdistuvia määrärahasupistuksia.
Lue kannanotto kokonaisuudessaan täältä (PDF).

13.11.2015
Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (lainauskorvauksen laajentaminen yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoihin).
Lue lausunto kokonaisuudessaan (.pdf) 

6.11.2015

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarvioon 2016 Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle (.pdf)

27.8.2015
Lausunto koskien tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon perusteiden luonnosta. Lue lausunto täältä: Lausunto tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta (.pdf)

27.8.2015
Suomen kirjastoseuran lausunto laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Lue lausunto täältä: Suomen kirjastoseuran lausunto laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista (.pdf)

2.6.2015

Suomen kirjastoseura edellyttää, että kirjastolain valmistelua jatketaan ja esittää kantanaan, että Suomessa on edelleen kirjastolaki turvaamassa laadultaan tasa-arvoiset kirjastopalvelut koko maahan. Lue kannanotto täältä: Kannanotto kirjastolaista 2.6.2015 pdf

21.5.2015

Suomen kirjastoseuran lausunto lukion opetussuunnitelmaan 6.5.2015. Lue lausunto täältä: Suomen kirjastoseura lukion ops:ista pdf

22.10.2014

Suomen kirjastoseuran lausunto valtion talousarvioon 2015. Lue lausunto täältä: Kirjastoseura valtion talousarviosta 2015 pdf

15.10.2014

Lausunto perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Lue lausunto täältä: Lausunto perusopetuksen OPSista pdf

27.5.2014

Suomen kirjastoseuran lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kirjastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Lue lausunto täältä: Lausunto kirjastoasetuksesta 27.5.2014 pdf

15.05.2014

Suomen kirjastoseuran lausunto eduskunnalle laista kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamiseksi. Lue lausunto täältä: Lausunto peruspalvelujen valtionosuudesta 15.5.2014 pdf

29.4.2014

Suomen kirjastoseuran lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018. Lue lausunto täältä: Sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta 17.4.2014 pdf

24.2.2014

Kirjastoseura: kirjastojen valtionosuuksista kansanedustajille. Suomen kirjastoseura on lähettänyt  kansanedustajille kirjeen valtionosuusuudistuksen vaikutuksesta kirjastoihin. Lue teksti täältä Kirjastojen valtionosuuksista kansanedustajille pdf

28.11.2013

Suomen kirjastoseuran kannanotto perustamishankkeiden erillisrahoituksesta eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Suomen kirjastoseura on erittäin huolestunut siitä, että kirjastojen korvamerkitty erillinen rahoitus kirjastojen perustamishankkeisiin uhkaa hävitä valtionosuusuudistuksessa.

Lue lausunto täältä Kannanotto perustamishankkeiden erillisrahoituksesta pdf

4.11.2013

Suomen kirjastoseuran vetoomus poliittisille päättäjille: kirjastoille korvamerkitty määräraha säilytettävä. Lue lausunto täältä: Vetoomus päättäjille pdf

15.10.2013

Suomen kirjastoseuran lausunto valtion talousarvioon 2014.  Suomen kirjastoseura esittää valtion talousarvioon tuntuvaa korotusta kirjastojen kehittämis- ja perustamishankeavustuksiin. Lue lausunto täältä: Kirjastoseuran lausunto valtion talousarvioon 2014

4.10.2013

Kirjastoseuran lausunto vapaaehtoistoiminnasta:

Suomen kirjastoseura:  Ammattilaiset tekevät kirjastotyön, vapaaehtoiset lisäävät yhteisöllisyyttä. Lue lausunto: Ammattilaiset tekevät kirjastotyön pdf

5.10.2012

Suomen kirjastoseuran lausunto valtion talousarvioon 2013.  Suomen kirjastoseura esittää valtion talousarvioon tuntuvaa korotusta kirjastojen kehittämis- ja perustamishankeavustuksiin. Lue lausunto täältä: Kirjastoseuran lausunto valtion talousarvioon 2013

8.2.2012

Ställningstagande: Utbildningen i biblioteks- och informationstjänst vid Åbo yrkeshögskola får inte läggas ner

Nedläggningen av utbildningen i biblioteks- och informationstjänst vid Åbo yrkeshögskola bör avblåsas.
Undervisnings- och kulturministeriet kräver att Åbo yrkeshögskola bland andra anpassningsåtgärder skär ner antalet studierplatser med 177 platsen. Detta innebär förutom nedläggande av hela utbildningsprogram även omorganiseringar. Åbo yrkeshögskola och Åbo stad har utarbetat ett motförslag till ministeriets sparprogram, som strävar efter att bevara de utbildningsprogram som anses vara de viktigaste för regionen. I Åbo har fokus lagts på teknik, hälsa, ekonomi och konst.
Se här: Ställningstagande utbildningen vid Åbo yrkeshögskola (pdf)

8.2.2012

Suomen kirjastoseuran ja Suomen tieteellisen kirjastoseuran lausunto Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen lakkauttamisesityksestä

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää Turun ammattikorkeakoululta sopeuttamistoimina yhteensä 177 aloituspaikan karsimista, mikä tarkoittaa kokonaisten koulutusohjelmien lakkauttamisen lisäksi myös niiden uudelleenjärjestelyjä. Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelma esitetään lakkautettavaksi kokonaan.

Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman lakkauttamisesitys Turun ammattikorkea-koulussa tulee perua alan laadukkaan koulutuksen säilyttämisen ja sitä kautta maamme kirjastolaitoksen kehittämisen vuoksi.

Lue lausunto täältä: Lausunto Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen lakkauttamisesityksestä (PDF)

21.12.2011

Kirjastoseuran lausunto Oulun seudun ammattikorkeakoulun tilanteesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää ammattikorkeakouluilta sopeuttamistoimia. Oulun seudun ammattikorkeakoululta on edellytetty kulttuurialan ja tekniikan paikkojen vähentämistä ja liiketalouden alan paikkojen lisäämistä. Suomen kirjastoseura on huolissaan tämänkaltaisesta kehityksestä.

Lue lausunto täältä: Kirjastoseuran kannanotto Oulun seudun ammattikorkeakoulun tilanteesta (PDF)

28.10.2011

Kirjastoseurojen neuvottelukunnan e-kirjakannanotto

Kirjastojärjestöt, Suomen kirjastoseura, Finlands svenska biblioteksförening ja Suomen tieteellinen kirjastoseura julkistivat Kirjastoseurojen neuvottelukunnan e-kirjakannanoton järjestämässään E-kirjaseminaarissa Tieteiden talossa Helsingissä. Suomen tieteellisen kirjastoseuran puheenjohtaja Kimmo Tuominen totesi, ettei kannanotto ole mikään lopullinen naula vaan pikemminkin keskustelun avaus. Kirjastojen pitää olla näkyvimmin toimijoina, kun keskustellaan kansalaisten oikeudesta tietoon e-kirjojen aikakaudella.

Lue e-kirjakannanotto täältä: Kirjastoseurojen neuvottelukunnan e-kirjakannanotto (PDF