Tietoa seurasta

Suomen kirjastoseuran säännöt

Suomen kirjastoseura – Finlands biblioteksförening ry

Yhdistys on perustettu v. 1910 ja sen rekisterinumero on 1660. Nämä säännöt on rekisteröity 19.10.2010.

Muutos §8, kohta 7 on hyväksytty vuosikokouksessa 26.10.2012.

Nimi, toiminnan tarkoitus ja laatu

1§ Yhdistyksen nimi on Suomen kirjastoseura – Finlands biblioteksförening, jota
näissä säännöissä kutsutaan seuraksi. Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Seuran tarkoituksena on edistää kirjastolaitoksen kehitystä, tehdä tunnetuksi
kirjastojen yhteiskunnallista ja tieteellistä tehtävää ja kulttuurimerkitystä sekä
kohottaa kirjastoalalla työskentelevien ammattitaitoa.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 1. tekee aloitteita maamme kirjastolaitoksen kehittämiseksi ja harjoittaa siihen
  liittyvää edunvalvontaa;
 2. seuraa yhteiskunnan ja kulttuurielämän kehitystä ja lähentää kirjastoja
  kulttuurin, opetustoimen ja tiedonvälityksen aloilla toimiviin laitoksiin ja
  järjestöihin;
 3. edistää kirjastoalaa koskevaa koulutus- ja tutkimustoimintaa;
 4. harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa;
 5. järjestää kokouksia, kursseja ja opintotilaisuuksia;
 6. harjoittaa kirjastoalaa edistävää projektitoimintaa;
 7. osallistuu alan kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä
 8. ryhtyy muihinkin vastaavanlaisiin tarkoitustaan edistäviin toimenpiteisiin.

Jäsenet

4§ Seuran varsinaisina jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt sekä
oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Lisäksi seuralla voi olla
kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä, joista aikaisemmin vakinaisiksi jäseniksi
liittyneet säilyttävät edelleen oikeutensa. Jäsenluetteloon merkitään jäsenen
täydellinen nimi ja kotipaikkakunta. Jäseneksi ottaa ja jäsenyydestä erottaa hallitus. Erottamisen perusteena voivat olla

 1. niiden velvoitusten täyttämättä jättäminen, joihin jäsen on yhdistykseen
  liittymällä sitoutunut tai
 2. toiminta tai menettely, joka yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Jäsen, joka haluaa erota seurasta, ilmoittakoon siitä
  seuran hallitukselle tai puheenjohtajalle kirjallisesti tai seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

5§ Seuran jäseniltä perittävistä maksuista päättää seuran vuosikokous. Seuran kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet on vapautettu jäseniltä perittävistä
maksuista. Vuosikokous voi päättää, että päätoimisilta opiskelijoilta, eläkeläisiltä
ja/tai yhteisöjäseniltä peritään erisuuruinen jäsenmaksu kuin muilta jäseniltä.

Jäsenillä, joiden jäsenmaksu on erääntynyt, ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa
eikä vaalikelpoisuutta seuran toimielimiin.

Toimielimet

6§ Seuran toimielimiä ovat seuran kokous ja hallitus. Seuran toimielimissä
äänestettäessä voittaa, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty se mielipide,
jota useimmat ovat kannattaneet. Äänten jakautuessa tasan voittaa se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

Seuran kokous

7§ Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Seuran kokous on kutsuttava koolle,
kun hallitus niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran
äänioikeutetuista jäsenistä määrätyn asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti
vaatii. Kokouskutsu on julkaistava seuran äänenkannattajassa tai yhdessä valtakunnallisessa päivälehdessä viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.
Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kutsussa. Seuran kokouksessa on
jokaisella seuran äänivaltaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan
myös asiamiehen välityksellä valtakirjalla. Yksi asiamies voi esittää korkeintaan viisi valtakirjaa. Valtakirjat tulee toimittaa tarkistettaviksi ennen seuran kokousta
tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana. Yhteisöjäsenen äänivaltaa voi käyttää vain
sen laillisesti valtuuttama edustaja. Seuran kokouksessa on äänestys vaadittaessa ja
vaalit aina toimitettava umpilipuin. Seuran jäsenen on osoitettava kokoukselle
tarkoitettu esityksensä kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen
kokousta.

8§ Seuran vuosikokous pidetään kesä-marraskuussa. Vuosikokouksessa

 1. esitetään kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilit ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus;
 2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
  tilivelvollisille;
 3. päätetään seuraavana vuonna kannettavista jäsenmaksuista;
 4. vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi;
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi;
 6. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet;
 7. valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka nimeää päävastuullisen
  tilintarkastajan tai valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä on oltava Kauppakamarin hyväksymä
  tilimies (HTM) tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT);
 8. määrätään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista sekä matka- ja päivärahoista;
 9. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Hallitus

9§ Seuran hallitukseen kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valittu
puheenjohtaja sekä kahdeksan kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valittua
varsinaista jäsentä sekä kolme yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valittua
varajäsentä. Kunakin vuonna on neljä varsinaista jäsentä erovuorossa, ensin arvan,
sitten vuoron mukaan. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan seuran
puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan toimintavuodeksi kerrallaan
yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa.

10§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta tai jos vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Kutsu, joka sisältää esityslistan, on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään
kolme vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään neljä jäsentä.

11§ Hallituksen tehtävänä on

 1. hoitaa seuran asioita ja huolehtia sen toiminnasta;
 2. hoitaa seuran varoja ja huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen laatimisesta;
 3. antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta;
 4. antaa vuosikokoukselle esitys seuraavan vuoden toiminta- ja
  taloussuunnitelmaksi;
 5. antaa seuran kokoukselle lausunnot jäsenten tekemistä esityksistä;
 6. päättää seuran toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta ja vapauttamisesta sekä määrätä heidän tehtävistään,
  palkkauksestaan ja muista työehdoistaan;
 7. valvoa seuran toimiston työskentelyä;
 8. päättää seuran ansiomerkkien ja apurahojen jaosta; sekä
 9. suorittaa muut seuran kokouksen sille uskomat tehtävät.

Hallitus voi kutsua seuran kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön,
joka on erityisen ansiokkaasti työskennellyt seuran tai maamme kirjastolaitoksen
hyväksi. Hallitus voi poistaa seuran jäsenluettelosta jäsenen, jonka jäsenmaksut ovat suorittamatta kahdelta kuluneelta toimintavuodelta. Hallitus voi alistaa päätöksensä
seuran kokouksen vahvistettavaksi. Hallitus voi asettaa eri kysymysten hoitamista, suunnittelua ja selvittämistä varten jaostoja, työryhmiä ja toimikuntia sekä kuulla asiantuntijoita.

Talous ja nimenkirjoitus

12§ Toimintansa rahoittamiseksi seura voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia
sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa. Seura voi myös omistaa kiinteistöjä.

13§ Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tahi varapuheenjohtaja tahi toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi määrätä myös muun toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus voi kuitenkin määrätä toiminnanjohtajan tai muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan seuran
nimen.

14§ Seuran toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Viimeistään neljä viikkoa
ennen vuosikokousta on hallituksen jätettävä edellisen vuoden toimintakertomus ja
tilit tilintarkastajille, joiden on annettava lausunto toimittamastaan tarkastuksesta hallitukselle vähintään kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

15§ Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan seuran kokouksessa vähintään
kahden kolmasosan (2/3) kannatus annetuista äänistä.

16§ Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahden peräkkäisen, vähintään neljän
viikon väliajoin pidetyn seuran kokouksen yhtäpitävällä päätöksellä. Kummassakin kokouksessa on vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kannatettava purkamisehdotusta. Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on
käytettävä seuran päämääriä edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen
kokouksen päätöksen mukaisesti.