Mitä Kirjastoseura tekee? 

Lausunnot ja kannanotot

12.1.2021

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle tartuntatautilakiin esitetyistä muutoksista. 

Lue lausunto (pdf)

22.10.2020

Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle koskien hallituksen esitystä HE 146/2020 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtion talousarviossa vuodelle 2021 on tunnistettu, että yleisten kirjastojen toiminnoissa on tarve parantaa digitaalisten sisältöjen yhdenvertaista saatavuutta. Kriittisin asia juuri nyt on kuntien yhteisen e-kirjaston kehittäminen ja ehdotamme lisärahoitusta sen kehittämiseen vuosina 2021–22.

Lue lausunto (PDF)

29.4.2020

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024. 

Lue lausunto (PDF)

4.11.2019

Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle koskien hallituksen esitystä HE 29/2019 eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

Kirjastoautojen hankintaan kohdennettu lisärahoitus (1 milj. euroa) on tarpeellinen panostus ja toivomme sille jatkuvuutta. Yleisten kirjastojen osalta talousarviosta puuttuu panostus digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Esitämme erillisen määrärahan osoittamista yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston pilotointiin.

Lue lausunto (PDF)

10.4.2019

Lausunto opetushallitukselle lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Ehdotamme opetussuunnitelmaan lisättäväksi tietoa siitä, miten yleinen kirjasto tai koulukirjasto voi tukea opiskelua. Kirjasto tukee useita opetussuunnitelman luonnoksessa esitettyjä tavoitteita, kuten opiskelijan oikeutta saada opintoihin liittyvää ohjausta, tiedonhankinnan taitojen kehittymistä sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opintoja.

Lue lausunto (PDF)

19.11.2018

Kirjastoseuran digiohjelmaehdotus: Digitaalisen syrjäytymisen ehkäisyä kirjastojen ja järjestöjen yhteistyöllä 

Lue ehdotus (pdf)

16.10.2018

Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle koskien hallituksen esitystä HE 123/2018 eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019.

Esitämme erillisen määrärahan osoittamista yleisten kirjastojen tuottamaan digitukeen. Lopullisena tavoitteena olisi kuroa umpeen digikuiluja ja vahvistaa osallisuuden kokemusta eri väestöryhmissä. Lisäksi esitämme työryhmän perustamista selvittämään, millä keinoilla kirjastoautojen tulevaisuus Suomessa voitaisiin turvata. Työryhmä voisi etsiä uusia innovatiivisia ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja palvelun toteuttamiseen kunnissa.

Lue lausunto (PDF)

14.9.2018

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä HE 92/2018 tekijänoikeuslain muuttamisesta (ns. lukemisestedirektiivin voimaansaattaminen)

Esitys toteuttaa hyvin Marrakeshin sopimuksen ja EU:n lukemisestedirektiivin mukaiset muutokset Suomen lainsäädäntöön. Lakiesitys parantaa näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten mahdollisuuksia lukemiseen ja tiedonsaantiin. Lisäksi esitys parantaa kirjastojen ja muiden valtuutettujen yhteisöjen mahdollisuuksia palvella lukemisesteisiä käyttäjäryhmiä.

Lue lausunto (PDF)

14.5.2018

Koko kansan e-kirjasto

Jokaisella pitää olla tasapuolinen pääsy e-kirjoihin kotipaikasta riippumatta. Siksi ehdotamme kokeilua, jonka tavoitteena on koko Suomen laajuinen e-kirjasto.

Koko kansan e-kirjasto (pdf)

5.3.2018

Lausunto valtiovarainministeriön digituen toimintamalliehdotuksesta. 

Ehdotamme kokeilua, jossa alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot toimisivat digituen toimintamallin käynnistämisessä suoraan yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa valtion myöntämällä erillisrahoituksella.

Lue lausunto (PDF)

2.3.2018

Pohjoismaisten kirjastoseurojen yhteinen kannanotto koskien Malesian valintaa IFLAn World Library and Information Congress 2018 tapahtumapaikaksi. Malesian seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjivä lainsäädäntö voi olla monelle este osallistumiseksi.

 Lue kannanotto (In English)

15.1.2018

Lausunto hallituksen esityksestä Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon. Maksuttomuuden tuominen säädöstekstiin on tärkeää mutta epäselväksi jää kustannusten taso.

LUE LAUSUNTO (PDF)

26.10.2017

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarvioon 2018

Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle (PDF)

31.8.2017

Lausunto selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi

Kannatamme selvittäjän ehdottamaa ratkaisuvaihtoehtoa eli säännöstä tekijänoikeuslakiin. Tieteellistä tutkimusta rahoitetaan pääosin julkisista varoista, joten tutkimustiedon tuominen lakimuutoksella rinnakkaisjulkaisemisen piiriin on kannatettavaa.

 Lue lausunto (PDF)

28.11.2016
Suomen kirjastoseuran ja Suomen tieteellisen kirjastoseuran mukaan Oulun AMK:n kirjastoalan koulutusta ei saa lakkauttaa, koska silloin koulutuksen valtakunnallinen kattavuus heikkenee merkittävästi.

KIRJASTOSEUROJEN KANNANOTTO  (PDF)

19.10.2016
Kirjastoalan lausunto komission esityksestä tekijänoikeuden modernisoimiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla

LAUSUNTO KOMISSION ESITYKSESTÄ (PDF)

17.10.2016
Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarvioon 2017

LAUSUNTO EDUSKUNNAN SIVISTYS- JA TIEDEJAOSTOLLE (PDF)

22.9.2016
Lausunto hallituksen esitysluonnokseen kirjastolaista 
Suomen kirjastoseura pitää lakiesityksen luonnosta pääosin onnistuneena. Esitys vahvistaa kirjastopalvelujen maksuttomuusperiaatetta ja kirjastojen yhteiskunnallista tehtävää. Ongelmallisena näemme kirjastotyöntekijöille asetettavat pätevyysvaatimukset, jotka jäävät liian väljiksi. 

LUE LAUSUNTO (PDF)

21.9.2016
Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta (lainauskorvauksen laajentaminen tieteellisiin kirjastoihin)
Suomen kirjastoseura, Suomen tieteellinen kirjastoseura, AMKIT konsortio ja Suomen yliopistokirjastojen neuvosto kannattavat esityksen tavoitetta saattaa oppikirjojen ja tieteellisten teosten tekijät kaunokirjallisuuden tekijöiden kanssa samaan asemaan.Haasteena kirjastoille ovat lakiesityksen aikatauluun ja tietojen raportointiin liittyvät seikat.

LUE LAUSUNTO (PDF)

25.8.2016
Suomen kirjastoseura: Kirjastoalan koulutusta pitää kehittää, ei karsia
Oulun ammattikorkeakoulun hallitus esittää kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelman lakkauttamista. Suomen kirjastoseura toivoo, että esitystä punnitaan opetus- ja kulttuuriministeriössä kirjastoalan koulutuksen kokonaisuuden kannalta. Suomalainen kirjastoverkko tarvitsee palvelujen kehittämiseksi korkeakoulutettuja ammattilaisia ympäri Suomen. Leikkausten sijaan alan koulutusta pitää kehittää ja mahdollisuutta verkko-opintoihin lisätä.

LUE KANNANOTTO (PDF)

21.3.2016
Kannanotto: Digitaalisten aineistojen saatavuus kirjastoissa turvattava
Suomalaiset e-kirjojen myyntitilastot viittaavat siihen, että e-kirjapalveluiden käyttöönotto kirjastoissa vauhdittaa  e-kirjamarkkinoiden kasvua Suomessa. Kansalliskirjaston, Suomen kirjastoseuran, Helsingin kaupunginkirjaston – Yleisten kirjastojen keskuskirjaston ja Finlandssvenska biblioteksföreningin yhteinen kannanotto digitaalisten aineistojen kirjastolainauksen puolesta.

LUE KANNANOTTO (PDF)

15.1.2016
Kirjastoseura antoi lausunnon koskien komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän siirrettävyyden varmistamisesta. Kirjastoseura  pitää kannatettavana komission pyrkimystä vahvistaa kuluttajien oikeutta käyttää ostamiaan sisältöjä EU-alueen eri jäsenvaltioissa. Kirjastopalveluiden, tiedon ja sisältöjen saatavuuden kannalta olisi tärkeää, että komissio ottaisi kantaa myös kirjastojen asiakkaiden käyttöön ostamien verkkosisältöjen liikkuvuuteen.

LUE LAUSUNTO (PDF)

8.12.2015
Kannanotto: Suomen kirjastoseura ja Suomen tieteellinen kirjastoseura eivät hyväksy kirjastoverkostoon kohdistuvia määrärahasupistuksia.

LUE KANNANOTTO KOKONAISUUDESSAAN (PDF)

13.11.2015
Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (lainauskorvauksen laajentaminen yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoihin).

LUE LAUSUNTO KOKONAISUUDESSAAN (PDF) 

6.11.2015
Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarvioon 2016

LAUSUNTO EDUSKUNNAN SIVISTYS- JA TIEDEJAOSTOLLE (PDF)

27.8.2015
Lausunto koskien tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon perusteiden luonnosta. LUE LAUSUNTO  (PDF)

27.8.2015
Suomen kirjastoseuran lausunto laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista.

LUE LAUSUNTO  (PDF)

2.6.2015
Suomen kirjastoseura edellyttää, että kirjastolain valmistelua jatketaan ja esittää kantanaan, että Suomessa on edelleen kirjastolaki turvaamassa laadultaan tasa-arvoiset kirjastopalvelut koko maahan. Lue kannanotto täältä:

Kannanotto kirjastolaista 2.6.2015 pdf

21.5.2015
Suomen kirjastoseuran lausunto lukion opetussuunnitelmaan 6.5.2015. Lue lausunto täältä:

Suomen kirjastoseura lukion ops:ista pdf 

22.10.2014
Suomen kirjastoseuran lausunto valtion talousarvioon 2015. Lue lausunto täältä:

Kirjastoseura valtion talousarviosta 2015 pdf

15.10.2014
Lausunto perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Lue lausunto täältä:

Lausunto perusopetuksen OPSista pdf

27.5.2014
Suomen kirjastoseuran lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kirjastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Lue lausunto täältä:

Lausunto kirjastoasetuksesta 27.5.2014 pdf

15.05.2014
Suomen kirjastoseuran lausunto eduskunnalle laista kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamiseksi. Lue lausunto täältä:

Lausunto peruspalvelujen valtionosuudesta 15.5.2014 pdf

29.4.2014
Suomen kirjastoseuran lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018. Lue lausunto täältä:

Sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta 17.4.2014 pdf

24.2.2014
Kirjastoseura: kirjastojen valtionosuuksista kansanedustajille. Suomen kirjastoseura on lähettänyt  kansanedustajille kirjeen valtionosuusuudistuksen vaikutuksesta kirjastoihin. Lue teksti täältä

Kirjastojen valtionosuuksista kansanedustajille pdf

28.11.2013
Suomen kirjastoseuran kannanotto perustamishankkeiden erillisrahoituksesta eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Suomen kirjastoseura on erittäin huolestunut siitä, että kirjastojen korvamerkitty erillinen rahoitus kirjastojen perustamishankkeisiin uhkaa hävitä valtionosuusuudistuksessa.

Kannanotto perustamishankkeiden erillisrahoituksesta pdf