Kansainvälinen toiminta kirjastoalalla

Kansainväliset kirjastojärjestöt ja verkostoituminen 

Kirjastoalan kansainvälisten järjestöjen toiminnan ja julkaisujen seuraaminen on hyvä tapa aloittaa verkostoituminen. Alla on lyhyesti esitelty muutama suurin toimija. 

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

https://www.ifla.org/

Olennaista on aluksi tutustua kansainvälisen kirjastojärjestö IFLA:n (The International Federation of Library Associations and Institutions) toimintaan perehtymällä esimerkiksi sen osastojen ja jaostojen aktiviteetteihin IFLA:n verkkosivuilla, uutisissa ja raporteissa. Ammattilaiset voivat hakea myös IFLA:n Special Interest Groupin (SIG) jäseneksi – näitä erityisryhmiä löytyy parikymmentä erilaista, ja teemat vaihtelevat maaseutukirjastoista kirjastohistoriaan ja RFID-tunnistuksesta digitaalisiin ihmistieteisiin. Toinen mahdollinen kanava on toimia vapaaehtoisena avoimessa New Professionals Special Interest Group -ryhmässä (NPSIG), joka on tarkoitettu verkostoitumiseen kirjastoalan opiskelijoille ja vastavalmistuneille. 

American Library Association (ALA)

http://www.ala.org/

ALA on maailman suurin ja vanhin kirjastojärjestö. ALA:n järjestämiin konferensseihin ja kokouksiin haetaan ajoittain myös pohjoismaisia esityksiä ja postereita. Järjestöllä on erityisryhmiä, joita kutsutaan nimellä Round Table. Tärkeä on International Relations Round Table (IRRT), jonka tavoitteena on nimensä mukaisesti nostaa esiin kirjastoalan kysymyksiä ja kirjastonhoitajuutta maailmanlaajuisesti sekä edistää kansainvälistymistä. IRRT-ryhmän jäsenyys on ALA:n kansainvälisille jäsenille ilmainen – itse ALA-jäsenyys maksaa tällä hetkellä (2018) kansainvälisille jäsenille 84 dollaria vuodessa. IRRT tarjoaa myös maksutonta tietoa kansainvälistymismahdollisuuksista (toki pääpainon ollessa sen kansallisten jäsenten näkökulmassa), joita voi soveltuvin osin käyttää hyväksi myös Suomessa. Linkkilistaus löytyy osoitteesta https://sites.google.com/site/irrtfreelinks/home. 

Association of European Research Libraries (Liber)

https://libereurope.eu/

Liber on eurooppalaisten yliopisto- ja tutkimuskirjastojen järjestö, joka järjestää vuosittaista konferenssia. Liberin päätavoite on yhteistyö niin kampusten välillä kuin paikallisesti, kansallisesti, Euroopan sisällä ja kansainvälisesti. 

European Association for Library & Information Education and Research (Euclid)

euclid-lis.eu

EUCLID on järjestö, jonka tavoitteena on edistää eurooppalaista yhteistyötä kirjasto- ja informaatiotutkimuksen opetuksessa. EUCLID toimii kattojärjestönä aiemmin mainitulle BOBCATSSS-symposiumille sekä järjestää myös muita konferensseja. 

The Association for Library and Information Science Education (ALISE)

https://www.alise.org/

ALISE on kirjasto- ja informaatioalan opetusta kehittävä kansainvälinen järjestö. Samoin kuin IFLA:lla, myös ALISE:lla on erityisryhmiä (SIG), mukaan lukien kansainvälisen kirjastokoulutuksen ryhmä International Library Education. ALISE jakaa vuosittain useita palkintoja ja apurahoja, joiden hakuun myös kansainvälisillä jäsenillä saattaa olla mahdollisuus osallistua. 

ASIS&T – European Chapter

https://www.asis.org/Chapters/europe/

ASIS&T on Association for Information Science and Technology -järjestön Euroopan osasto, jonka tavoitteena on edistää alan ammattilaisten, tutkijoiden ja opettajien välistä ideoiden ja hyvien käytäntöjen jakoa sekä tukea verkostoitumista ja yhteisön rakentamista niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti. ASIS&T:lla on myös mentorointiohjelma, joka tarjoaa mentorointia tohtorikoulutettaville sekä vastavalmistuneille. Ohjelma on avoin sekä akateemisesti suuntautuneille että alalla (myös julkissektorilla) työskenteleville. 

The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)

www.eblida.org

EBLIDA on itsenäinen kattojärjestö Euroopassa toimiville kirjasto-, informaatio- ja arkistoalan järjestöille ja instituutioille. EBLIDA keskittyy eurooppalaiseen tietoyhteiskuntaan liittyviin asioihin, kuten tekijänoikeuteen ja lisensointiin sekä kulttuuriin ja koulutukseen. EBLIDA:lla on erilaisia työ- ja asiantuntijaryhmiä, joissa keskitytään joko tiettyyn, spesifiin aiheeseen (ensinmainittu) tai luodaan laajempia strategisia tavoitteita (jälkimmäinen). Järjestön yleiselle sähköpostilistalle voi liittyä kuka tahansa. 

Next Library

http://www.nextlibrary.net/

Next Library on Tanskan Aarhusin kirjaston vuonna 2009 käynnistämä konferenssi ja verkosto. Konferenssin pitopaikka vaihtelee vuosittain. Next Library pyrkii olemaan enemmän kuin konferenssi: se on yhteisö, joka kokoaa tulevaisuuteen katsovat kirjastoammattilaiset yhteen. Next Library keskittyy nimenomaan yleisiin kirjastoihin ja niiden muuttuvaan rooliin tällä vuosituhannella. 

Muut verkostot 

Kansainvälisten kirjastojärjestöjen ohella kannattaa seurata eri aihepiireihin keskittyneitä verkostoja ja osallistua niiden tapaamisiin. Esimerkiksi The International Board on Books for Young People (IBBY) (http://www.ibby.org) on vuonna 1953 perustettu voittoa tuottamaton järjestö, joka kokoaa yhteen lasten ja nuorten kirjallisuudesta kiinnostuneita tahoja. IBBY työskentelee yhteistyössä lukuisten kansainvälisten järjestöjen kanssa ja tarjoaa myös rahoitusta erilaisiin hankkeisiin, jotka tähtäävät mm. lukutaidon edistämiseen ja kirjastoammattilaisten koulutukseen. Omia kansainvälisiä järjestöjään/verkostojaan on myös mm. ympäristö-, liikenne-, säteilysuoja- ja rikosseuraamusaloilla, joten mahdollisuuksia verkostoitumiseen on myös erikoisemmillakin osaamisalueilla.